سؤال: تعالیم بهائی دربارۀ هدف وجود انسان‌ها بر روی زمین چه می‌گویند؟

حضرت بهاءالله می‌فرمایند که هدف از وجود انسان شناخت و عشق به خداوند، پرورش فضائل انسانی، و انتقال تمدّنی همیشه در حال پیشرفت است. ایشان در یکی از بیانات مورد علاقۀ من می‌فرمایند:

 «بعد از خلق کلّ ممکنات و ايجاد موجودات به تجلّی اسم يا مختار انسان را از بين امم و خلايق برای معرفت و محبّت خود که علّت غائی و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود … زيرا کينونت و حقيقت هر شیء را به اسمی از اسمآء تجلّی نمود و به صفتی از صفات اشراق فرمود؛ مگر انسان را که مظهر کلّ اسمآء و صفات و مرآت کينونت خود قرار فرمود و به اين فضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود» (منتخباتی از آثار حضرت بهاالله، ص50)

خداوند مظاهر ظهور (کریشنا، مسیح، بودا، حضرت بهاءالله و غیره) را می‌فرستد تا بشر را در رسیدن به همۀ اهداف زندگی کمک کنند. از آنجایی که ما عاشق خداوند و بشریّت هستیم، آرزوی یادگیری فضائل را داریم؛ از آنجایی که ما فضائل را یاد می‌گیریم، بهتر می‌توانیم به ایجاد یک تمدّن صلح‌آمیز، متّحد، و کاملاً انسانی کمک کنیم. هدف دین دست در دست با این اهداف روحانی به پیش می‌رود. حضرت بهاءالله می‌فرمایند:

 «حقّ جلّ جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده … اليوم دين اللّه و مذهب اللّه آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضاء ننمايند.  اين اصول و قوانين و راههای محکم متين از مطلع واحد ظاهر و از مَشرق واحد مُشرق و اين اختلافات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده…» (همان، ص184)

بقیۀ بیان مبارک هدف دیانت بهائی را بیان می‌کند:

«ای اهل بها کمرهمّت را محکم نمائيد که شايد جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود و محو گردد حبّاً للّه و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد. ضغينه و بغضای مذهبی ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب؛ مگر يد قدرت الهی ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشد … مشکاة بيان را اين کلمه به مثابه مصباح است. ای اهل عالم، همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار. به کمال محبّت و اتّحاد و مودّت و اتّفاق سلوک نمائيد. قسم به آفتاب حقيقت، نور اتّفاق آفاق را روشن و منوّر سازد» (همان، ص184)

من فکر می‌کنم این بیان حقّ مطلب را برای بهائیان ادا می‌کند.

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.

٠ Comments

characters remaining