موجود به زبان‌: English

حریم خصوصی

سایت BahaiTeachings.org حفظ حریم خصوصی شما را تضمین می‌کند. ما تنها اطّلاعات شخصی را که شما به صورت داوطلبانه برای ما ارائه نموده‌اید، جمع می‌کنیم تا به پرسش‌های شما پاسخ گوئیم و اطّلاعات بیشتر و یا مطالبی را که درخواست کرده‌اید برایتان ارسال کنیم. بازدیدکنندگان این سایت ردیابی نمی‌شوند، مگر برای تولید اطّلاعات آماری کلّی که هویّت فردی کاربران را مشخّص نمی‌کند. اگر ما برای ارائۀ قابلیّت‌های ضروری مجبور باشیم از کوکی‌ها استفاده کنیم، این برای ردیابی استفادۀ شما از سایت یا ذخیرۀ اطّلاعات شخصیِ قابل شناسائیِ شما نیست. برای تضمین این که همۀ اطّلاعاتی که ازشما جمع‌آوری می‌شود، از افشاءسازی، استفاده یا دسترسیِ غیرمجاز امن باقی بماند، قدم‌هایی برداشته شده‌است. لطفاً به یاد داشته باشید که اگر این سایت را از طریق یک لینک ترک کنید، ممکن است آن سایتِ دیگر سیاست متفاوتی در رابطه با حفظ حریم شخصی داشته باشد. ما بعضی اوقات این اعلامیۀ حفظ حریم شخصی را به روز می‌کنیم و شما را تشویق می‌کنیم که اعلامیۀ ما را هر از گاهی مرور کنید تا در جریان اطّلاعات آن قرار گیرید. اگر مایلید اطّلاعات شخصی خود را تصحیح کنید یا سؤالی دربارۀ سیاست حفظ حریم شخصی ما دارید، لطفاً با آدرس ایمیل زیر مکاتبه کنید:

PrivacyPolicy@BahaiTeachings.org