موجود به زبان‌: English

شرایط استفاده

ما اعضای دیانت بهائی هستیم که برای آن که درک خود را از تعالیم بهائی عمیق سازیم و این تعالیم را در چالش‌های عصر حاضر به کار بندیم، تلاش می‌کنیم.

دیانت بهائی، کشیش یا روحانی ندارد و از همۀ افراد دعوت می‌کند در فرایند مادام‌العمر تحرّی حقیقت و یادگیری شرکت کنند و بیاموزند چگونه اصول روحانی متعالی- مثل رفع تعصّبات و تساوی زن و مرد- می‌تواند به یک واقعیّت اجتماعی جدید تبدیل شود. آموزۀ اصلی دیانت بهائی وحدت بشر است؛ به این معنا که اصل عدالت جهانی و صلح که سال‌های طولانی به آن وعده داده شده بود، بالاخره در دسترس بشر قرار می‌گیرد. این تبدیل دیدگاه به واقعیّت، شاید یادگیری و تلاش متمرکز در چندین نسل را بطلبد. هدف اوّلیّۀ BahaiTeachings.org کمک به پیشرفت این فرایند انسانی است.

ما از مخاطبان خود دعوت می‌کنیم که از طریق اقدامات مستقیم در اساس جامعۀ خود در این فرایندِ یادگیری، مشارکت جویند. دیانت بهائی از طریق شبکه‌ای از شوراهای منتخب، به نام محفل‌های روحانی، در سطح محلّی و ملّی سازمان‌دهی شده‌است. در هزاران جوامع محلّی در سراسر ایالات متّحدۀ آمریکا و در بیش از 180 کشور، بهائیان در یک فرایند یادگیری، اقدام و تأمّل و بررسی دربارۀ فرایند ساخت یک جامعۀ روحانی فعّالیّت می‌کنند. با پر کردن فرم‌های تماس در این سایت، شما در تماس با بهائیان نزدیک خود قرار خواهید گرفت. برای شرکت در فعّالیّت‌های جامعه سازی- مثل حلقه‌های مطالعه، جلسات دعا، و کلاس‌های کودکان و نوجوانان- لازم نیست عضوی از جامعۀ بهائی شوید؛ بلکه از همه استقبال می‌شود.

هیچ کدام از مطالبی که دارای حقّ تألیف هستند، شامل گزیده‌ای از کتاب‌ها و مطالبی که دارای حقّ تألیف نویسنده است، نمی‌توانند بدون اجازۀ نویسندگان بازنشر شوند.

همۀ مقالات و عکس‌های بدون حقّ تألیف در این سایت می‌توانند آزادانه مجدّداً چاپ، ایمیل، و به شبکۀ جهانی وب ارسال شوند و در غیر این صورت با اعمال محدودیّت‌های زیر، توسّط یک فرد یا سازمان بازتولید شوند:

همۀ مقالات در هر زمان باید به BahaiTeachings.org به عنوان ناشر اصلی نسبت داده شوند.

بازتولید باید همراه با یک لینک مشخّص به این وبسایت (در رسانه‌های آنلاین) یا آدرس اینترنتی این وبسایت (www.BahaiTeachings.org) در رسانه‌های دیگر باشد.

عکس‌ها و مقالات نباید با هیچ روشی که با هدف و فرضیۀ منبع اصلی در تضاد باشد (بدون استثنا شامل پیشنهاد مشارکت یا تأیید هر گونه خدمات محصول، نظریّه و یا نهضت) استفاده شوند.

عکس‌ها فقط می‌توانند از نظر اندازه ویرایش شوند. شرح تصاویر باید همیشه با عکس‌ها باقی بماند.

وب‌سایت BahaiTeachings.org و کارکنان آن در برابر هیچ فرد یا سازمانی برای خسارات مستقیم، اتّفاقی، پی‌آمدی، غیرمستقیم یا تنبیهی که از دسترسی یا استفاده از داستان‌ها و یا عکس‌هاس سایت ما ناشی می‌شود، مسئول نیستند.

اگرچه این مجوّز عمومی برای بازتولید مقاله‌ها و عکس‌های بدون حقّ تألیف از این سایت آزادانه داده شده‌است، طوری که هیچ اجازۀ خاصّی مورد نیست، سایت BahaiTeachings.org حقّ تألیف کامل را برای داستان‌ها و عکس‌هایش، تحت همۀ قواعد ملّی و بین‌المللیِ مربوطه، محفوظ نگاه می‌دارد.

اگر شما دربارۀ این موضوع سؤالی دارید، لطفاً به آدرس  TermsOfUse@BahaiTeachings.org ایمیل بزنید.