سؤال از قضا و قدر: چون علم الهی تعلّق بعملی از شخصی يافت و در لوح محفوظ قدر مثبوت گشت ، آيا مخالفت آن ممکن است ؟

جواب

«علم به شیء سبب حصول شیء نيست زيرا علم ذاتی حقّ محيط بر حقايق اشيا قبل وجود اشيا و بعد وجود اشيا يکسان است سبب وجود شیء نگردد اين کمال الهي است و امّا آنچه که بوحی الهی از لسان انبيا اخبار از ظهور موعود تورات شد اين اخبار نيز سبب ظهور حضرت مسيح نگشت.

بر انبيا اسرار مکنونه استقبال وحی گشت و واقف بر وقايع مستقبله شدند و اخبار نمودند اين اطّلاع و اخبار سبب حصول وقايع نگشت . مثلاً امشب جميع خلق ميدانند که بعد از هفت ساعت آفتاب طلوع کند اين علم جميع خلق سبب تحقّق و طلوع آفتاب نگردد.

پس علم الهی در حيّز امکان نيز حصول صور اشيا نيست بلکه از زمان ماضی و حال و مستقبل مقدّس و عين تحقّق اشياست نه سبب تحقّق اشيا .

و همچنين ثبت و ذکر شیء در کتاب سبب وجود شیء نگردد انبيا به وحی الهی مطّلع شدند که چنين خواهد شد مثلاً به وحی الهی واقف بر اين شدند که مسيح شهيد خواهد شد و اخبار نمودند . حال آيا علم و اطّلاع انبيا سبب شهادت حضرت مسيح است ؟ بلکه اين اطّلاع کمال انبياست نه سبب حصول شهادت.

رياضيّون بحساب فلکی واقف شوند که چندی بعد خسوف و کسوف واقع خواهد گشت البتّه اين کشف سبب وقوع خسوف و کسوف نه اين من باب  تمثيل است نه تصوير .» (حضرت عبدالبها، مفاوضات، صص105-104)

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.

٠ Comments

characters remaining