در سال 2016، دانشمند برجسته‌ای در یک مجلّۀ علمی معتبر مقاله‌ای با عنوان «حیرت‌انگیزترین حقیقت دربارۀ جهان چیست؟» نوشت.

پاسخ او این بود: «کلّ جهان، در همۀ مقیاس‌ها، در همۀ مکان‌ها، در همۀ زمان‌ها، از قوانین طبیعی بنیادین یکسانی پیروی می‌کند.»

از یک طرف، این حیرت‌انگیز است. ولی از طرف دیگر، وقتی دربارۀ آن فکر می‌کنیم، چگونه می‌توانیم به طریقی دیگر وجود داشته باشیم؟ آیا شما می‌توانید زندگی در دنیایی را تصوّر کنید که با قوانین طبیعی یکسانی منسجم نشده‌است؟ آیا زندگی در دنیایی که بی‌نظم، تصادفی، غیرقابل پیش‌بینی و بی‌قانون است امکان دارد؟

علم اکنون درک می‌کند که قوانین طبیعت ثابت هستند، می‌توانند مشاهده شوند و به ما اجازه دهند الگوهایی را در همۀ حیطه‌های وجود مشخّص کنیم. آموزه‌های بهایی یک قدم از آن دانش فراتر می‌روند و به ما می‌گویند حیطه‌های فیزیکی و روحانی انعکاس‌هایی از حقیقتِ ضروری و یکسانی هستند.

حضرت عبدالبهاء، پسر حضرت بهاءالله (مؤسّس دیانت بهایی) و مفسّر تعالیم ایشان در سال 1904 این «حقیقت حیرت‌انگیز» را توضیح دادند:

«طبيعت کيفيّتی است و يا حقيقتی است که به ظاهر حيات و ممات و بعبارةٍ اخری ترکيب و تحليل کافّه اشياء راجع به اوست و اين طبيعت در تحت انتظامات صحيحه و قوانين متينه و ترتيبات کامله و هندسه بالغه است که ابداً از او تجاوز نميکند. به درجه ای که اگر به نظر دقيق و بصر حديد ملاحظه کنی، ذرّات غير مرئيّه از کائنات تا اعظم کرات جسيمه عالمِ وجود، مثل کره شمس و يا سائر نجوم عظيمه و اجسام نورانيّه، چه از جهت ترتيب و چه از جهت ترکيب و خواه از جهت هيأت و خواه از جهت حرکت، در نهايت درجه انتظام است. و می بينی که جميع، در تحت يک قانون کلّی است که ابداً از او تجاوز نميکند» (حضرت عبدالبهاء، مفاوضات، ص2)

حضرت عبدالبهاء در ادامه می‌فرمایند که همۀ جنبه‌‌های طبیعت تابع یک قانون جهانی و در تسلّط یک خالق واحد است که قوانینی ایده‌آل و اصولی سازماندهی کننده برای کلّ خلقت را تعیین می‌کند.

این شامل اصولی است که ظاهر شدن تکامل در همۀ حیطه‌ها را کنترل می‌کند که واضح است که الگوهایی مانند رویداد منظّم فصول، ظهور و سقوط تمدّن‌ها، و توالی اعصار روحانی همه مشترکاً چرخه‌های مکرّر رشد، بلوغ، تنزّل و تجدید را دارند. این الگوهای ادواری نمایانگر فرایندی از تحوّل هستند که وعدۀ تولّد مجدّد را که منجر به پیشرفت پیوسته می‌شود، محقّق می‌کنند.

بدون تردید دوره‌های روحانی، تکامل آگاهی بشر را در طول میلیون‌ها سال رشد داده و هدایت کرده‌اند. هر چه پیشرفت فردی و جمعی ما بیشتر شود، پیچیدگی آگاهی روحانی، دینی، و اجتماعی نیز بیشتر می‌شود. همچنین بعد از این فرایند بالغ شدن که به وسیلۀ یک قانون جهانی کنترل می‌شود، تنزّل و تجدید نهایی هم در حوزۀ دین و هم در پیشرفت فردی و اجتماعی و چرخه‌‌های فصول آشکار می‌شود.

پیامبران بزرگ جهان – شامل کریشنا، ابراهیم، زرتشت، بودا، مسیح، محمّد و بهاءالله، مؤسّس دیانت بهایی در میانۀ قرن 19 – هر یک در زمان خود بر پیشرفت بشریّت تأثیر گذاشته‌اند. آنها با هم جریان زندگی بشر را بیش از چهارهزار سال تغییر داده‌اند و با هر دورۀ جدیدی که آغاز کرده‌اند باعث افزایش ناگهانی آگاهی شده‌اند.

همان‌طور که هرروز بیشتر آشکار می‌شود، تکامل به همۀ حیطه‌ها گره خورده‌است. ما می‌بینیم که همۀ خلقت وحدتی جدایی‌ناپذیر است، و هرچیزی در اعماق خود به چیزهای دیگر متّصل است و همه چیز تابع قانون واحدی است:

«در اين عالم جسمانی زمان را ادوار است و مکان را اطوار؛ فصول را گردش است و نفوس را ترقّی و تدنّی و پرورش. گاهی فصل ربيع است و گهی موسم خريف. دمی اوان تابستانست و اوقاتی فصل زمستان. موسم بهار ابر گهر بار دارد و نفحه مشکبار. نسيم جان بخش دارد و هوائی در نهايت اعتدال. باران ببارد. خورشيد بتابد. ارياح لواقح بوزد. عالم تجديد شود و نفحه حيات در نبات و حيوان و انسان پديد آيد … پس بهار سبب حيات جديد شود و روح بديع دهد. … به همين قسم ادوار روحانی انبيا، يعنی يوم ظهور مظاهر مقدّسه بهار روحانيست. تجلّيات رحمانيست. فيض آسمانيست. نسيم حياتست. اشراق شمس حقيقت است. ارواح زنده شود. قلوب تر و تازه گردد. نفوس طيّبه شود. وجود به حرکت آيد. حقايق انسانيّه بشارت يابد و در مراتب و کمالات نشو و نما جويد. ترقّيات کلّيّه حاصل شود. حشر و نشور گردد» (حضرت عبدالبهاء، مفاوضات، صص58-57)

ما در زمان تغییرات گسترده زندگی می‌کنیم که عنصری ضروری برای پیشرفت اجتناب‌ناپذیر و درعین‌حال مخاطره‌‌آمیز ما است. هرگز فرصت – و نیاز – بیشتری به اقدام و شرکت در این فرایند در حال ظهور نبوده‌است. تجدید عهد با معنویت تنها چیزی است که در این زمان‌های در حال تغییر به ما امنیّت فردی و جمعی می‌دهد.

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.

٠ Comments

characters remaining